سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد شفیع پور مطلق – عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
حسین خدادادی – عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر جذابیت بخشیدن به کلاس های دروس معارف اسلامی و فعال کردن دانشجویان جهت بحث و مناظره و تحقیق جهت گسترش علوم انسانی اسلامی است. سوال ک لی پژوهش این است که نقش عوامل چهار گانه (اساتید، محتوای درسی، شیوه ی ارزشیابی، محیط و جو کلاس) در جذابیت بخشیدن به کلاس های دروس معارف اسلامی و فعال کردن دانشجویان در خصوص بحث و مناظره چیست؟ جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات در سال تحصیلی 85-1384 تشکیل می دهند. شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده بوده که تعداد 140 نفر بدین صورت انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ی محقق ساخته داری چهل سوال و چهار حیطه است که بر اساس آلفای کرونباخ ضریب اعتباری معادل 0/86 به دست آمده است. یافته های پژوهش به طور کلی نشان می دهند، عوامل چهار گانه (اساتید، محتوای درسی، شیوه ی ارزشیابی، محیط و جو کلاس) در جذابیت بخشیدن به کلاس های دروس معارف اسلامی و گسترش بحث و مناظره، نقش دارند. مقایسه ی نظرات پاسخگویان در خصوص نقش عوامل چهار گانه یاد شده بر حسب جنسیت و رشته های تحصیلی مختلف نشان می دهد، t محاسبه شده از t بحرانی جدول در سطح 0p/05 <کوچکتر بوده و تفاوت معناداری بین نظرات آنان وجود ندارد. مقایسه ی نظرات پاسخگویان بر حسب فرزند چندم خانواده بودن نشان می دهد، f محاسبه شده در خصوص تأثیر عوامل سه گانه (اساتید، محتوای درسی و شیوی ارزشیابی) از f بحرانی جدول در سطح 0p/05 <بزرگ تر بوده و تفاوت معنادری بین نظرات آنها ملاحظه می شود، ولی در مورد نقش محیط و جو کلاس، f محاسبه شده از f بحرانی جدول در سطح 0p/05 <کوچکتر بوده و تفاوت معنادری بین نظرات آنان وجود ندارد. نیز مقایسه نظرات پاسخگویان در خصوص عوامل چهار گانه مؤثر بر جذابیت بخشیدن کلاس های دروس معارف اسلامی بر حسب شغل پدر نشان می دهد، tمحاسبه شده در مورد نقش محتوای درسی و شیوه ی ارزشیابی از t بحرانی جدول در سطح 0p/05<بزرگ تر بوده و تفاوت معناداری بین نظرات پاسخگویان وجود دارد، اما در خصوص نقش اساتید و محیط و جو کلاسی، t محاسبه شده از t بحرانی جدول در سطح0P/05<کوچکتر بوده و تفاوت معنا داری دیده نمی شود. همچنین مقایسه ی نظرات پاسخجگویان بر حسب سطح تحصیلات پدر نشان می دهد، fمحاسبه شده در خصوص نقش عوامل سه گانه یاد شده از f بحرانی جدول در سطح 0P/05<بزرگ تر بوده و تفاوت معنادار است، ولی در مورد نقش اساتید، f محاسبه شده از fبحرانی جدول در سطح 0P/05<کوچکتر بوده و تفاوت معناداری بین نظرات پاسخگویان در این زمینه مشاهده نمی شود.