سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدجلال پسته – گروه فیزیک اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک ،دانشگاه تبریز
محسن محمدنژاد – گروه فیزیک ، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

چکیده:

وقتی یک پرتو لیزری با قطبش P به طور مایل بر روی یک پلاسمای غیر همگن فرود می آید، مولفه ای از میدان الکتریکی آن که در امتداد گرادیان چگالی الکترونی پلاسما قرار دارد، به صورت تشدیدی در نزدیکی ناحیه ی چگالی بحرانی جذب خواهد شد. این فرآیند با ایجاد امواج طولی پلاسما با دامنه ی بلند صورت میگیرد . در این مقاله با بدست آوردن توابع میدانهای برداری الکتریکی و مغناطیسی نور لیزری در داخل پلاسمایی با چگالی های خطی و سهمی ، جذب تشدیدی با تحلیلی جدید مورد بررسی قرار گرفته ونتایج بدست آمده با روشهای قبلی مقایسه گردیده است.