سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد شریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق، دانشگاه فردو
رضا قاضی – استاددانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفاده از انرژی خورشید توسط آرایه های خورشیدی دائماً در حال افزایش است و در سال های اخیر به عنوان یکی از منابع پاک و مهم انرژی به شمار می آید . از آن جا که توان خروجی آرایه های خورشیدی وابسته به شد ت تابش، دما و ولتاژ پایانه می باشد، کنترل نقطه ی کار آن ها به منظور جذب حداکثر توان از اهمیت زیادی برخوردار است . در بیشتر روشهای ارائه شده در مقالات نقطه ی عملکرد بهینه با استفاده از تقریب خطی تخمین زده شده است. در روش ارائه شده عبارتی غیرخطی به منظور تع یین نقطه ی بهینه عملکرد بر مبنای ولتاژ مدار باز بدست آمده است و بنابراین ترکیبی از روش غیرخطی و روش های متداول می باشد. شبیه سازیهای انجام شده نشان می دهد که تعیین نقطه ی عملکرد بهینه با استفاده از این روش، علاوه بر کاهش چشم گیر زمان دستیابی به نقطه ی حد اکثر توان، کارآمدی سیستم را به خصوص در هنگام تغییرات شرایط آب و هوایی افزایش می دهد . در این مطالعه از نرم افزارMatlab/Simulink برای شبیه سازی استفاده شده است.