مقاله جذب پتاسيم و منيزيم در گياه ذرت ميکوريزايي تحت مقادير مختلف پتاسيم و منيزيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در گياه و زيست بوم از صفحه 87 تا 100 منتشر شده است.
نام: جذب پتاسيم و منيزيم در گياه ذرت ميکوريزايي تحت مقادير مختلف پتاسيم و منيزيم
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب پتاسيم و منيزيم
مقاله ذرت
مقاله ميکوريزاي وزيکولار- آرباسکولار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانپوراردستاني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مايوان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قناتي فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همزيستي ميکوريزايي سبب بهبود و افزايش جذب عناصر غذايي مي شود. در اين تحقيق تاثير قارچ هاي ميکوريزاي وزيکولار- آرباسکولار در جذب دو عنصر پتاسيم و منيزيم مورد بررسي قرار گرفت. اين آزمايش با استفاده از خاک طبيعي داراي اسپور spp. Glomus در 4 تکرار با غلظت هاي پتاسيم 240 mg/L (پتاسيم موجود در خاک)، 360 mg/L، 480 mg/L و سه تيمار منيزيم با غلظت هاي) 4.8 meq/L غلظت منيزيم در خاک(،  7.2 meq/Lو 9.6 meq/L انجام گرفت و آبياري هر چهار روز يکبار و به ميزان 50 ميلي ليتر در هر بار، طي 16 روز انجام شد. شاهد (خاک طبيعي) و خاک استريل (بدون اسپور قارچ) با آب مقطر آبياري شدند. براي بررسي همزيستي ميكوريزايي، از ريشه هاي گياهان برش هاي طولي تهيه شد و توسط لاكتوفنل كاتن بلو رنگ آميزي شدند. براي تعيين درصد آلودگي اندوميکوريزايي ريشه ها از روش grid-line intersect استفاده شد و براي اندازه گيري پتاسيم و منيزيم محتوي بافت از روش جذب اتمي استفاده شد. آلودگي ميکوريزايي درصد جذب عنصر منيزيم را در گياه افزايش و جذب پتاسيم را کاهش داد. در تيمار 7.2 meq/L منيزيم توام با 360 mg/L پتاسيم، بيش ترين ميزان منيزيم و کم ترين ميزان پتاسيم در ريشه و اندام هوايي مشاهده شد. با توجه به تاثير متقابل ميکوريزا و عناصر بر يکديگر با تنظيم پتاسيم و منيزيم محيط اطراف ريشه مي توان ميزان ميکوريزايي گياهان را افزايش داد و از اين راه حالت هاي تغذيه اي گياهان را براي مقاومت در محيط هاي داراي تنش تغيير داد.