سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدعلی(سیدحبیب) حسینی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
قاسم علی ابرسجی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

هر برنامه اصلاحی مستلزم در اختیاز داشتن و دسترسی به تنوع ژنتیکی لازم و کـافی جهـت موفقیـت در طـرح هـای اصـلاح نباتات و بهره وری از متد و تکنولوژی های جدید جهت تولید ارقام و واریته های مقاوم و مناسب در شرایط مختلف می باشد . با اعتقاد به همین امر مهم است که منابع ژنتیک گیاهی وژرم پلاسم های موجود را نه تنها به عنوان ثروت ملـی بلکـه سـرمایه بشری منظور می دارند . کشور ما به عنوان یکی از غنی ترین مراکز تنوع ذحایر توارثی گیاهی دارای پتانسیل بالایی در زمینـه اصلاح نباتات می باشد . که شکوفائی آن در گرو افزایش توان فنـی مـیهن اسـلامی مـان در حفاظـت و اسـتفاده از ایـن منـابع ارزشمند ژنتیکی است . در این میان حفاظت مناطق یکی از بهترین شیوه های حفاظت از ذخایر توارثی و تنوع زیستی بوده و مورد توجه جهانی نیز می باشد . در این راستا، دشت میرزابایلو و آلمه در پارک ملی گلستان با وسعت 10935 هکتـار جهـت مطالعه انتخاب گردید . برای بررسی و شناسایی ذخایر توارثی گیاهی، ابتدا نقشه توپوگرافی منطقه با مقیاس 1 : 50000 تهیـه و محدوده کاری روی آن مشخص و طی بازدیدهای صحرایی مورد شناسـایی دقیـق قـرار گرفـت . سـپس نقـشه واحـدهای شکل زمین ترسیم و توده های معرف تعیین و در هر یک از این توده ها، داخل قطعات نمونـه ، پوشـش گیـاهی بررسـی شـد . برای تعیین سطح قطعات نمونه، از دو روش حداقل سطح استفاده شد به طوری کـه سـطح مـورد نظـر بـرای جوامـع گیـاهی علفی 4 مترمربع ، گیاهان بوته ای 16 مترمربع و برای گیاهان درختچه ای و درختی 400 متر مربع در نظر گرفته شد . در منطقـه مورد بررسی در مجموع 60 واحد گیاهی تفکیک گردید و تعداد 272 گونه از 178 جنس و متعلـق بـه 47 خـانواده گیـاهی شناســایی شــد کــه در ایــن میــان تیــره Poaceae بــا 33 گونــه ، Asteraceae و Chenopodiaceae بــا 26 و Papilionaceae با 23. گونه گیاهی در رتبه اول تا چهارم قرار داشتند .