سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محمد ورچندی – کارشناسی حسابداری دولتی

چکیده:
در این تحقیق به بررسی تاثیر حجم معاملات برتغییر میزان سهام شناورآزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. هدف از این تحقیق تعیین این موضوع است که آیا سهام داران نسبت به تغییر میزان سهام شناور آزاد واکنش نشان می دهند و این که اعلام این تغییر بر حجم معاملات تاثیر با اهمیتی دارد؟. از این رو، تعداد 89 شرکت واجدشرایط تحقیق برای یک دوره پنج ساله از تاریخ1388/6/31 لغایت 1393/6/31 انتخاب گردید. در این تحقیق تغییر میزان سهام شناور آزاد به عنوان متغیر مستقل و حجم معاملات به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفت و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان می دهد که کاهش میزان سهام شناور آزاد، تاثیر معنی داری بر حجم معاملات ندارد، ولی افزایش میزان سهام شناور آزاد، دارای تاثیر معنی داری بر حجم معاملات شرکت ها می باشد و باعث کاهش حجم معاملات می گردد