سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام جدید – پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
محمدهادی کریمی – پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
میثم مشایخ – پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
آرش مرادی – پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران

چکیده:

با توجه بـه رونـد رو بـه رشـد اسـتفاده از دیـزل ژنراتـور در صنایع، انتخاب و استفاده صـحیح از آنهـا در صـنایع مختلـف امری ضروری می باشد . در این مقاله ضمن تشـریح چگـونگی استفاده از دیزل ژنراتورهـا در یـک صـنعت ن مونـه ( کارخانـه روغن نباتی ) راهکارهایی جهت کاهش مصرف سوخت دیزل ژنراتورها و کاهش تلفات انـرژی ارائـه مـی گـردد . راهکارهـا شامل مواردی چون تغییر در وضعیت تغذیه برق بارها و تغییر در سیستم توزیع داخلی می باشد . در انتها میزان صرفه جـویی در سوخت دیـزل ژنراتورهـا در صـورت ا عمـال راهکارهـای پیشنهادی محاسبه و ارائه میگردد .