سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
شهرام قنبری – استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران
حمید علی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران – کارشناس طراحی فرآیند، عضو کمیته کاتالیست، شرکت ملی مهندسی و

چکیده:
حذف مواد آلی و جامدات معلق از فاز آبی فرآیند تولید DMAEZ به عنوان پساب، توسط کلرید آهن ((FeCl(3) بعنوان یک ماده منعقد کننده موثر، با استفاده از روش استاندارد Jar test و تأثیر شرایط عملیاتی اصلی مانند pH و مقدار منعقد کننده در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق یافته های حاصل از روش Jar test مشخص گردید که فرآیند کوگولاسیون و فلوکولاسیون به شدت به مقدار pH محلول و مقدار مصرفی کلرید آهن وابسته است. این پساب بدلیل وجود سود دارای pH بازی در حدود 13/3 می باشد. طبق یافته ها در pH برابر 10 با تزریق 2g/L کلرید آهن میزان حذف COD, DMAEZ و جامدات معلق به ترتیب به 88%، 67% و 89% رسیده و کدورت به حدود 1NTU 1 کاهش پیدا کرده است. پس از مرحله انعقاد و فیلتراسیون بطور کلی استفاده از یک واحد نمکزدایی اسمز معکوس مد نظر است. هدف از حذف TSS و مواد آلی جلوگیری از گرفتگی کلوئیدی و آلی غشاها می باشد.