سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمدجواد کیان – بیمارستان مرکزی صنعت نفت – پژوهشکده سلامت صنعت نفت- پژوهشکده سلامت کا
حمید شیرخانلو –
فرخ افتخار –
محمدعلی فلاح مهرجردی –

چکیده:
حذف و پایش مقادیر جزیی فلزات سنگین کادمیم، سرب و جیوه در آب های جاری و پساب کارخانه های صنعتی از مسائل بسیار مهم زیست محیطی و سلامت انسان می باشد. در این مطالعه برای پایش فلزات از روش استخراج و پیش تغلیظ با نانو لوله های کربنی و طیف سنجی جذب اتمی با تکنیک بخار سرد وکوره گرافیتی (CVAAS, FAAS) استفاده شده است. انحراف معیار نسبی(RSD) آن کمتر از 5% و فاکتور تغلیظ سازی روش 200 می باشد . این روش برای اندازه گیری پساب های مناطق آلوده صنعتی قابل استفاده است. همچنین در فرآیند حذف نیز از نانو لوله های کربنی فعال شده (دارای گروه های عاملی) در یک بستر ثابت استفاده شده است. حداکثرمیزان غلظت فلزات جذب شده توسط نانو لوله کربنی متفاوت بوده و به میزان وزن فاز ساکن بستگی دارد. برای 20 میلی گرم از نانو لوله های کربنی فعال شده به ترتیب حداکثر جذبی معادل 3/5، 8/ 6 و9/7 میلی گرم برلیتر برای کادمیم، سرب و جیوه بدست آمد.