مقاله حذف کروم شش ظرفيتي از محيط هاي آبي با استفاده از خاک اره اصلاح شده درخت راجي: مطالعه تعادلي و سينتيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه 61 تا 67 منتشر شده است.
نام: حذف کروم شش ظرفيتي از محيط هاي آبي با استفاده از خاک اره اصلاح شده درخت راجي: مطالعه تعادلي و سينتيکي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک اره
مقاله کروم شش ظرفيتي
مقاله مدل ايزوترمي
مقاله مدل سينتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزيان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادسيبني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: يکي از عمده ترين آلاينده هاي محيط زيست پساب هاي صنعتي حاوي فلزات سنگين است. کروم از جمله فلزات سنگين مي باشد که در پساب صنايع مختلف از جمله پساب صنايع آبکاري وجود دارد و بشدت براي انسان و محيط زيست سمي و خطرناک است. هدف از اين مطالعه بررسي جذب فلزات سنگين مثل کروم شش ظرفيتي از محيط هاي آبي با استفاده از خاک اره اصلاح شده درخت راجي به عنوان جاذب ارزان قيمت بود.
روش کار: اين مطالعه يک مطالعه بنيادي – کاربردي مي باشد که در آزمايشگاه شيمي آب و فاضلاب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان انجام گرديد. در اين مطالعه حذف کروم شش ظرفيتي با استفاده از خاک اره اصلاح شده درخت راجي با تغييراتpH ، زمان تماس، مقدار ماده جاذب و غلظت اوليه کروم شش ظرفيتي در سيستم ناپيوسته مورد بررسي قرار گرفت، و نتايج توسط نرم افزار Excel تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: نتايج حاصل از انجام آزمايشات مشخص ساخت که کارايي حذف کروم شش ظرفيتي با افزايش pH و غلظت اوليه کروم شش ظرفيتي،کاهش مي يابد. به طوري که در شرايط ثابت، زمان تعادل 3 ساعت، مقدار ماده جاذب 0.6 g/100CC و غلظت اوليه کروم شش ظرفيتي 60 mg/L، با افزايش pH از 2 به 12، کارايي حذف از %99.67 به %29.78 کاهش يافت. همچنين با افزايش غلظت اوليه کروم شش ظرفيتي از  20 mg/Lبه 100 mg/L، در شرايط ثابت، کارايي حذف از %99.37 به %40.24 کاهش يافت. ساير نتايج بيانگر آنست که با افزايش زمان تماس و مقدار ماده جاذب، کارايي حذف افزايش مي يابد. به طوري که با افزايش مقدار ماده جاذب از 0.2 g/100CC به 1 g/100CC در شرايط ثابت زمان تعادل 3 ساعت، غلظت اوليه کروم شش ظرفيتي 60 mg/L و pH=7، کارايي حذف از %34.65 به %99.99 افزايش يافت. همچنين در شرايط ثابت غلظت اوليه کروم شش ظرفيتي 60 mg/L، pH=7 و مقدار ماده جاذب  0.6 g/100CCبا افزايش زمان تماس از 5 دقيقه به 180 دقيقه کارايي حذف از %48.53 به %99.76 افزايش يافت. دادهاي تجربي تعادل جذب با مدل هاي ايزوترم جذب فروندليخ و لانگمير مورد بررسي قرار گرفت، نتايج نشان داد که سينتيک فرآيند جذب از مدل سينتيک شبه درجه دو، و داده هاي تعادلي از مدل ايزوترمي لانگمير پيروي مي کنند.
نتيجه نهايي: در مجموع نتايج حاصل از انجام آزمايشات مشخص ساخت که مي توان از خاک اره اصلاح شده درخت راجي به عنوان يک روش موثر و ارزان قيمت در جهت حذف کروم شش ظرفيتي از محلول هاي آبي استفاده کرد.