سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۲۶
نویسنده(ها):
آصف مدنی – کارشناس ارشد مهندسی نفت
مصیب کمری – کارشناس ارشد مهندسی نفت
عارف رستمیان – کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
معصومه بشیری –

چکیده:
یکی از مهمترین پارامترهای تعیین خصوصیات مخزن و میزان ذخیرهی هیدروکربور درجای آن، تعیین میزان درجه اشباع آب و مقاومت ویژهی سازندمیباشد که حضور کانیهای رسی و شیلها در سنگهای مخزن نه تنها، نتیجهی اکثر نگارهای چاهپیمایی را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه بر ویژگیهای تولیدی اینگونه مخازن نیز تأثیر زیادی میگذارد.روشهای ارزیابی پتروفیزیکی در این مطالعه شامل استفاده از روشهای پتروفیزیک قطعیو احتمالی با نرمافزار ژئولاگ میباشد. در مراحل ابتدائی پارامترهای پتروفیزیکی نظیر حجم شیل، تخلخل و درجه اشباع آب با روش دترمین، با دقت بالا محاسبه شد. در مراحل بعد با ساختن مدل و تعریف محدودهها و ضرایبی نظیر نوع لیتولوژیهای موجود در هر سازند، تعیین نوع کانی غالب رسی در هر سازند با استفاده از نمودارهای عرضی و مقایسه با نتایج آزمایش پراش پرتو ایکس، نوع سیالات موجود، هم چنین وارد نمودن دادههای بدست آمده از آزمایشهای ظرفیت تبادل کاتیونی و نگارهای موجود در چاه مورد مطالعه، از روش مولتیمین استفاده گردید.بررسیهای به عمل آمده، نشان میدهدکه در سازند-5، نتایج درجه اشباع آب بدست آمده با استفاده از روش دترمین در مقایسه با روش مولتیمین، دارای دقت بیشتر و با دادههای مغزه مطابقت دارد. هم چنین در سازند-5 از بین روشهای دترمین، مدل آبدوگانه و از بین روشهای مولتیمین، مدل اندونزیا با دادههای مغزه مطابقت بیشتری دارند. در سازند-6نتایج درجه اشباع آب بدست آمده از روش مولتیمین در مقایسه با آزمایش مغزه، مدل اندونزیا را تأیید مینماید. در این سازندها درجه اشباع آب بدست آمده از روش اندونزیا-دترمین (در مقایسه با مدلهای آرچی و آبدوگانه) با روش اندونزیا-مولتیمین بیشترین مطابقت را نشان میدهند