سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن حمزه – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، ایران
شاهرخ فرهنگی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، ایران
مجید صنایع پسند – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، ایران

چکیده:

تشخیص عملکرد جزیر ه ای یکی از ویژگی های مهم حفاظتی پردازشگرهای توان فتوولتائیک متصل به شبکه می باشد و طبق استانداردهای شبکه توزیع باید در کمتر از 2ثانیه تشخیص داده شود . روشهای غیرفعال برای این نوع حفاظت کارآیی مناسبی ندارند . به همین دلیل در پردازشگرهای توان فتوولتائیک عمدتاً از روش های فعال استفاده می شود . یکی از روش های فعال انداز ه گیری مداوم امپدانس شبکه توزیع از محل منبع فتوولتائیک در فرکانس غیراصلی شبکه م ی باشد . در هنگام عملکرد جزیره ای امپدانس دیده شده توسط منبع فتوولتائیک به شکل محسوسی افزایش می یابد که همین امر می تواند به عنوان یک را ه حل جهت تشخیص عملکرد جزیر ه ای به کار رود . در این مقاله ضمن بررسی اصول اولیه این روش، الگوریتم جدیدی جهت پیاد ه سازی این حفاظت در یک پردازشگر توان فتوولتائیک تک فاز با مدولاسیون تک – قطبی که از کنترل کننده پیش بین جهت تزریق جریان به شبکه استفاده می کند، ارائه خواهدشد. البته روشهای فعال به علت آنکه اغتشاشی به شبکه وارد می کنند با عث افزایش هارمونیک در شبکه خواهند شد که در روش ارائه شده در این مقاله مقدار هارمونیک جریان خروجی پردازشگر در حدود مجاز خود حفظ می شود. در نهایت امپدانس شبکه با استفاده از روش تحلیل فوریه گسسته در یک بازه لغزان اندازه گیری شده و حفاظت ضدجزیره ای طبق فلوچارت پیشنهاد شده اعمال میشود.