سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ادریس فیض آبادی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
آمنه نجفی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محبوبه امیدی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این مقاله دامنه عبور الکترون از یک حلقه یک بعدی، که به دو سیم کوانتومی متقارن متصل می باشد، در حضور برهم کنش اسپین- مدار راشبا ، یک شار مغناطیسی ودو سد پتانسیل قابل تنظیم، مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از شرایط مرزی گریفیت به طور تحلیلی ضریب عبور وابسته به اسپین الکترون به دست آمده است. اثرات برهم کنش اسپین- مدار راشبا ، شار مغناطیسی و سد پنانسیل که به ترتیب تقارن پاریته اسپینی ، وارونی زمان و تقارن فضایی را از بین می برند، بر روی دامنه عبور الکترون ها در حلقه کوانتومی بررسی شده است. نشان داده شده است که قطبیدگی اسپینی الکترون های عبور کننده از حلقه می تواند از طریق یک ولتاژ خارجی کنترل شودو می توان فیلترکننده های اسپینی به شکل حلقه های کوانتومی طراحی کرد.