سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیدمهدی حسینی بغدادآبادی – کارشناس ارشد مهندسی هوا-فضا، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی ذبیحی – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
طی چند سال اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با انحراف از قانون انتقال حرارت هدایتی فوریه صورت گرفته است. حلهای تحلیلی کمی برای معادلات غیرفوریه که در آن خواص حرارتی با دما تغییر میکنند، وجوددارد. در این مقاله به حل تحلیلی معادله غیر فوریه سه بعدی ناپایا در حالت خاصی که خواص حرارتی به صورت نمایی و توانی با دما تغییر می- کنند، پرداخته شده است. برای ضریب هدایت حرارتی، مسیر آزاد و گرمای ویژه حجمی متغیر معادلات حاکم هدایت حرارتی غیرفوریه، غیر خطی هستند و بنابراین به سختی میتوان حلهای تحلیلی برای آنها ارایه داد.ابتدا معادله حاکم را بیبعد نموده و سپس از روش جداسازی متغیرها به روش مجموع به حل معادله برای خواص متغیر با دما به صورت توانی و از روش جداسازی متغیرها به روش حاصلضرب به حل معادله برای خواص حرارتی متغیر با دما به صورت توانی پرداخته شده است. رسانایی حرارتی برخی مواد سرامیکی در بازه هایی دمایی خاص به صورت توانی و نمایی تغییر میکند