سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حمیدرضا حاج یحسینی – ستاد فناوریهای هوافضا
کامبیز ملاحسینی – ستاد فناوریهای هوافضا

چکیده:
در این مقاله روشی سریع و عمومی برای حل تعادلی واکنشهای شیمیایی پیچیده با محصولات گازی و متراکم در دما و فشار مشخص ارائه شده است. هدف از این تحقیق محاسبه کسرمولی اجزای موجود در یک سیستم تعادلی و نیز خواص ترمودینامیکی مخلوط شامل آنتالپی، آنتروپی، ظرفیت گرمایی ویژه و سایر خواص مخلوط م یباشد. حل تعادلی واکنشهای شیمیایی پیچیده معمولاً به دو روش ثابت تعادل و کمینه نمودن انرژی گیبس صورت می گیرد که در این مقاله از روش کمینه نمودن انرژی گیبس با سیستم معادلات خطی کاهش یافته، استفاده شده است. در این روش با استفاده از روش بهینه سازی ضرایب لاگرانژ، مقدار انرژی گیبس برای فازهای گازی و متراکم محصولات واکنش کمینه می شود. در راستای این تحقیق نرم افزاری کاربر دوستانه تدوین شده که نتایج بدست آمده از آن با نر مافزارهای مشابه (CEA یا CEC) مقایسه شده و تطابق بسیار خوبی بین آنها وجود دارد.