سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد رئیسی دهکردی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
شاهین باقری شیروان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

چکیده:

در مقاله حاضر، عملکرد مدل های ناحیه ای لزجت گردابه ای k−ε و تنش دیفرانسیلی 1 DSM ، در پیش بینی خـواص جریـان آشـفته دائمـی داخـل هندسه روتور – استاتور سرعت بالا در شرایط محفظه بـسته و یـا بـه همـراه ورود و خروج جریان در دو حالت جریان به سمت داخل و جریان به سـمت خارج مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظـور از یـک کـد دو بعـدی حجم محدود با خاصیت تقارن محوری که معادلات حاکم را در یـک شـبکه محاسباتی نیمه – جابجا شده حل م ی کند اسـتفاده شـده اسـت . تـرم هـا ی جابجایی در کلیه معادلات حاکم با روش کوئ یک 2 تقریب زده شده و م یـ دان فشار توسط الگور یتم س یمپل 3 به همراه م یانیابی رائو و چاو حل شـده اسـت . مدل DSM ناح یه ای هم در مورد پروف یل ها ی سرعت شعاع ی و مماس ی وهم در مورد پروف یل ها ی تنش ها ی اغتشاش ی در مقا یـ سه بـا مـدل k−εناحیه ای بهتر عمل کرده و تطابق ب یـ شتری بـا نتـا یج آزما یـ شی دارد . مـدلk−εDSM ناح یه ای تما یل بـه همـسانگرد نمـودن اغتـشاش دارد و در نت یجـهمیدان اغتشاش را به درست ی پیش بینی نمی کند در حالی که مدلناحیه ای در پ یش بینی ناهمـسانگرد ی تانـسور تـنش ر ینولـدز کـه معلـول چرخش و اثر دیواره است، تواناتر می باشد .