سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کوروش صدیقی – استادیار – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران
موسی فرهادی – استادیار – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران
هومان احسانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران

چکیده:

جریان دو بعدی آرام و غیر دائم روی دو استوانه مربعی شکل چسبیده به دیواره های یک کانال به صورت عددی حل شده است. موانع در دمای ثابت بالاتری از سیال ورودی قرار دارند. مساله برای نسبت انسداد 0/25، عدد رینولدز بین 100 الی 250 و فاصله بین موانع از 1 تا 4 مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم با استفاده از روش احجام محدود گسسته سازی و معادلات جبری حاصل حل شده است. از روش نیمه ضمنی گام جزئی جهت حل معادلات ناویر – استوکس استفاده شده است. شبکه محاسباتی مورد استفاده غیر یکنواخت است و در نزدیکی دیواره های کانال و وجوه موانع دارای تراکم بیشتری نسبت به سایر میدان می باشد. کوچک ترین سایز شبکه برای محاسبات برابر 0/015 ارتفاع مانع انتخاب شده است از آنجا که مطالعه بر روی این هندسه در شرایط دما ثابت طبق بررسی های انجام گرفته توسط نویسندگان تاکنون صورت نپذیرفته است ، جهت بررسی صحت نتایج، طول ناحیه برگشتی جریان روی یک مانع واقع بر دیوار کانال با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. منحنی های اثر تغییر عدد رینولدز و فاصله بین موانع بر شکل خطوط جریان، اعداد ناسلت، محلی و متوسط و ضریب درگ مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت رابطه ای برای تغییرات عدد ناسلت متوسط کلی روی هر دو مانع با عدد رینولدز ارائه شده است.