سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین جمیلی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت واگن پارس

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله ارائه یک سیستم مناسب جهت بررسی پیشنهادات دریافتی پس از برگزاری یک مناقصه می باشد. در این راستا پس از ارائه مفاهیم اولیه مربوط به برگزاری یک مناقصه و همچنین بررسی ادبیات موضوع، مختصری از مفاهیم روشهای تصمیم گیری چند معیاره ٢ و به ویژه روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی ٣ بیان خواهد شد. سپس نحوه ارزیابی پیشنهادات و در نتیجه تعیین برنده مناقصه به کمک روشهای وزن دهی خطی ساده ٤, روش تاپ سیس ٥ روش،AHP توضیح داده خواهد شد. در نهایت یک مطالعه موردی در ارتباط با این موضوع ارائه خواهد شد.