سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نوراله – آزمایشگاه تحقیق و توسعه نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا

چکیده:

مسئله پ یدا کردن درخت اشتاینر کمینه در یک گراف وزندار عبارت است از پیدا کردن یک درخت با کمترین هزینه بر رو ی گراف که شامل تعداد ی از گره ها ی خاص به نام ترم ینال باشد . این مسئله از جمله مسائل NP-Complete می باشد و بهم ین دل ی ل الگوریتمهای تقریب ی متعدد ی مانند الگوریتمها ی ژنتیک و کلون ی مورچه ها برا ی آن گزارش شده است . در این مقاله الگور یتمی مبتنی بر آتاماتا ی یادگیر توزیع شده برا ی حل مسئله درخت اشتاینر کمی نه پ یشنهاد می گردد . نتا یج حاصل از آزما ی شها نشان میدهد که الگور یتم پ یشنهادی در مقا یسه با روشها ی گزارش شده مانند الگور یتمهای ژنت یکی و کلون ی مورچه ها از کارا یی بالاتر ی بر خوردار است .