سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود خداداد – استادیار – دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک
منصور نخکش – استادیار – دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی برق
محسن دشتی اردکانی – کارشناس ارشد – دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در تحقیق حاضر مساله معکوس در شناسـایی نـاهمگنی درون یـک جـسم الاستیک دو بع دی با انجام آزمایش کشش مورد بررسی قـرار گرفتـه شـده است . بدین منظور از تلف یـق دو روش المانهـای مـرزی و الگـوریتم ژنتیـک استفاده شده است . اساس روش بر مبنای مینیمم سازی تابع هـدفی اسـت که به صورت مجموع مربعات تفاضل جابه ج ایی محاسبه شده و جابه جایی اندازه گیری شده از آزمایش کـشش بـر روی مـرز خـارجی جـسم تعریـف می گردد . مینیمم سازی تابع هدف با ا ستفاده از الگوریتم ژنتیک صورت می گیرد . با توجه به بد وضع بودن مساله معکوس و عدم استفاده ازروش های بهینه سازی محلی و تو ابع تنظیم، در این مقاله مدلی فرااب تکـاری بـر پایـه الگوریتم ژنتیک ارائه می شود . در این مدل عملگرهای ژنتیکـی کـه نقـش تولید را بر عهده دارند ، مت ناسب بـا شـرایط مـرزی و گـستردگی پارامترهـا شبیه سازی می شوند . بـرای بررسـی قابلیـت روش معکـوس در تخمـین مشخصات ناخالصی، اعتبار الگوریتم با مدل های ساده ریاضی بررسی شـده و در نهایت شکلهای پیچیده تر بررسی می شود .