سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا حیرانی نوبری – دانشیار-دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکدة مهندسی مکانیک
فردیس نجفی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد –-دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکدة مهندسی مکان

چکیده:

در این مقاله مسئله ی انتقال جرم و حرارت در یک جریان غیر دائم جابجایی آزاد بر روی یک صفحه عمودی با شار حرارتی متغی یر مورد بررسی قرار گرفته است . برای حل این مسئله از تئوری حل گروهی 1 استفاده شده است و معادلات دیفرانسیل جزیی و غیر خطی حاکم ب ر جریان و شرایط مرزی به سیستم معادلات دیفرانسیل معمولی همراه با شرایط مرزی مناسب تبدیل شده است . سپس معادلات دیفرانسیل معمولی بدست آمده به صورت عددی با استفاده از روش شوتینگ ٢ حل شده است و تأثیر پارامتر بی بعد حاکم (عدد پرانتل ٣ ) بر انتقال حرارت بررسی شده است .