سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین صادقی – دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرودشاهرود، ایران
علی دستفان – دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرودشاهرود، ایران

چکیده:

استفاده روزافزون از بارهای غیرخطی، مانند مبدلهای الکترونیک قدرت و درایوها در سیستم های قدرت باعث تزریق جریان های هارمونیکی در شبکه می شود . یکی از تاثیرات این هارم ونیک ها ایجاد رزونانس در شبکه و در فرکانسهای خاص بین خازن های جبرانساز توان راکتی و و امپدانس شبکه می باشد که خود می تواند باع ث کشیده شدن جریان بالا و مشکلات مرتبط با آن گردد . این مقاله جبران – سازی توان راکتیو مورد نیاز سیستم قدرت را با استفاده از بانکهای خازنی ثابت و به کمک الگوریتم ژنتیک (GA)به منظور داشتن محدوده ی ولتاژ مجاز، کاهش ت لفات و بهبود پارامترهای کیفیت توان ارائه می دهد. تابع هدف به صورت هزینه سالانه و شامل هزینهی تلفات و هزینهی نصب تجهیزات خازن گذاری در نظر گرفته شده است . محدوده یولتاژ مجاز و مقدار ماکز یمم THD مجاز طبق استاندارد در نظر گرفته شده است. الگوریتم ژن تیک مکان IEEE-519 و مقدار بهینه ی توان راکتیو مورد نیاز سیستم را ارائه می دهد . شبیه سازی با استفاده از نرم افزار. Matlabانجام شده است . نتایج شبیه سازی نشان دهنده ی قرارگرفتن ولتاژ باس ها درمحدودهی استاندارد، کاهش تلفات سیستم و بهبود پارامترهای کیفیت توان از جمله کاهش THDبه حد مجاز است.