سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر عطائی خواه – ایران- دانشگاه صنعتی شاهرود
علی دستفان – ایران- دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی بانژاد – ایران- دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کاهش تلفات در شبکه های توزیع که بیشترین سهم تلفات را در یک سیستم قدرت به خود اختصاص م یدهند همواره مورد توجه بوده است . بکارگیری خازن های موازی از متداولترین راههای کاهش تلفات و جبران توان راکتیو م ی باشد . مسئله اصلی در جبران توان راکتیو، تعیین مقدار مورد نیاز خازن و مکان مناسب نصب خازنها در شبکه است . با افزایش بارهای غیر خطی در شبکه های توزیع، مسائل کیفیت توان از اهمیت روز افزونی برخوردار شده اند و در نظر گرفتن این مسائل در خازن گذاری بسیار مهم است . در این تحقیق خازن گذاری بهینه در شبکه توزیع با در نظر گرفتن مسائل کیفیت توانتوسط الگوریتم ژنتیک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و علاوه بر کاهش تلفات در شبکه و بهبود پروفیل ولتاژ، مسئله رزونانس که بدلیل خازن گذاری در شبکه ها اتفاق می افتد مد نظر قرار گرفته و با روش ارائه شده، این مشکل بر طرف شده است . در پایان، نتایج حاصل از بررسی انجام شده، توسط برنامه ای که در نرم افزارMATLABنوشته شده است، بر روی یک شبکه توزیع شعاعی 9 باسه، اجرا شده و نتایج دو حالت خازن گذاری بدون در نظر گرفتن کیفیت توان و با در نظر گرفتن کیفیت توان با یکدیگر مقایسه گردیده اند و نتایج نشان داد که در خا زن گذاری با ید مسئله کیفیت توان مد نظر باشد.