مقاله خصوصيات ايمونوهيستوشيمي تومور ميوفيبروبلاستيك التهابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه 235 تا 241 منتشر شده است.
نام: خصوصيات ايمونوهيستوشيمي تومور ميوفيبروبلاستيك التهابي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تومور ميوفيبروبلاستيك التهابي
مقاله ايمونوهيستوشيمي
مقاله كينازلنفوم آناپلاستيك (ALK)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي آل آقا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: مدني سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني كلخواجه رستم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: تومور ميوفيبروبلاستيك التهابي ضايعه اي تومورال در تمام سنين و تقريبا تمام ارگان هاست. هدف مطالعه حاضر بررسي خصوصيات ايمونوهيستوشيمي اين تومور بود.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، 19 نمونه تومور ميوفيبروبلاستيك التهابي يا تومور كاذب التهابي موجود در دفاتر بايگاني آزمايشگاهي پاتولوژي كرمانشاه، انستيتوكانسر و بيمارستان امام خميني تهران، انتخاب و با استفاده از روش IHC از نظر بروز ماركرهاي CK،‌ EMA، P53، Desmin، SMA، MSA،‌ ALK و Vimentin مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: سن متوسط بيماران 40 سال بود. %52.6 بيماران مرد بودند. شايع ترين ارگان هاي مبتلا به ترتيب شامل: معده (%21.1)، مثانه (%15.8)، روده كوچك (%15.8)، ريه و مدياستن (%15.8)، امنتوم (%10.5)، رتروپريتوئن (%5.3)، سرويكس رحم (%5.3)، پيشابراه (%5.3) و داخل عضله گلوتئوس (%5.3) بود. از ماركرهاي ايمونوهيستوشيمي بروز ويمنتين 94.7، 57.9MSA، 47.4SMA، 15.8EMA و 5.3ALK درصد بود.
نتيجه ارزيابي بروز P53،‌ CK و Desmin منفي بود.
نتيجه گيري: CK ماركر معتبري براي افتراق تومور ميوفيبروبلاستيك التهابي از كارسينوم ساركوماتوئيد است. براي افتراق اين ضايعات، استفاده از رابدوميوساركوم، ليوميوساركوم، Postoperative Spindle Cell Nodule و دسمين، مفيد است. پيشنهاد مي شود اصطلاح IMT صرفا براي تومورهاي ALK مثبت و يا مواردي كه با بررسي سيتوژنتيك فيوژن ژن هاي دخيل در ايجاد بيماري در آن ها به اثبات رسيده است، به كار رود و در ساير موارد مشابه تحت عنوان كلي IPT طبقه بندي و گزارش گردد.