سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
ولی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا مرادی – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی عرفانیان – استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

چکیده:
خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک نقش موثری بر پایداری خاکدانه ها و نفوذپذیری خاک دارند. همچنین بافت و اسیدیته خاک تاثیری مثبت بر تخلخل خاک، ظرفیت آب قابل استفاده گیاه و نفوذپذیری دارد و در نتیجه بر کاهش فرسایش پذیری خاک موثر است. مقایسه نتایجحاصل از نمونه برداری در سه عمق مختلف در دو رخساره بدلند و منطقه مرجع (فاقد هر نوع رخساره فرسایشی) که در کل 54 نمونه برداشته شده بود نشان داد که رابطه معنی داری (P<0.01) در میزان ماده آلی، بافت و PH خاک این دو منطقه وجود دارد. همچنین در مقایسه سه عمق در قسمتهای مختلف دو منطقه بدلند و مرجع، میزان درصد ماسه، رس و سیلت و همچنین PH در مقایسه دو منطقه با هم رابطه معنی دار را نشان می دهد.