سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا مدرسی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد اسماعیلیان – پژوهشکده مواد و انرژی های نو سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

در این مفاله در باره تأثیر دو نوع از فرایندهای رسوب سختی ( 73T و 7351 T بر روی خواصمکانیکی آلیاژAA7075 و به دنبال آن اثراتی که هر یک بر روی مقاومت ترک ناشی از خوردگی تنشیSCC)می گذارند مطالعه شد. عملیات حرارتیT7351 سبب افزایش استحکامآلیاژAA7075در مقایسه با شرایطT73به واسطه تشکیل رسوبات بر روی نابجایی ها گردید. درصد کاهش سطح مقطع و درصد ازدیاد طول نیز در حالت T7351 نسبت به t73 افزایش یافت در حالیکه کلیه خواص مکانیکی از جمله استحکام، کاهش سطح مقطع و درصد ازدیاد طول در اثر قرار گرفتن نمونه ها تحت شرایط SCC کاهش یافتند. میزان افت کاهش سطح مقطع و افت درسد ازدیاد طول در اثر قرار گرفتن نمونه ها تحت شرایط SCC در نمونه های T7351 , T73 به ترتیب 14 و 9/5 درصد بو د که بیانگر مقاومت به SCCی بهتر نمونه ها در شرایط T7351 نسبت به t73 می باشدعلت آن میتواند افزایش استحکام و برطرف شدن تنش های پسماند در اثر فرایندکشش پس از کوئنچ در شرایطT7351 باشد.