سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
مهدی کسرایی – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
سیده زهرا عظیمی فر – استاد یار بخش مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز

چکیده:

کیفیت یکی از عوامل مهم در بازاریابی محصولات غذایی است و در این میان دستگاه های جداساز که بتوانند این نقش را ایفاء کنند، از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در این تحقیق مغز گردو بر اساس استاندارد های موجود با استفاده از روش پردازش تصویر در چهار گروه مختلف رنگ درجه بندی شد. به این منظور دو دسته Sample و Training به ترتیب برای آموزش و ارزیابی الگوریتم درجه بندی تهیه شد که هر دسته شامل چهار گروه مختلف رنگ (خیلی روشن، روشن، روشن کهربایی و کهربایی) از مغز گردو بودند. تصاویر گرفته شده از مغز گردو در هر دسته Training و Sample در نرم افزار مطلب مورد پردازش قرار گرفتند و 16 شاخص برای هر مغز گردو برای دو دسته استخراج شد. بر اساس نمودار های رسم شده 6 شاخص از 16 شاخص، مناسب برای درجه بندی انتخاب شدند.برای عمل درجه بندی از روش آماری آنالیز تشخیصی استفاده شد. دقت درجه بندی با این روش 96,4 درصد به دست آمد. در نهایت دستهsample بر اساس آموزش قبلی مورد ارزیابی قرار گرفت تا خطای درجه بندی مشخص شود. خطای درجه بندی %5/83 به دست آمد.