مقاله درمان جراحي و نتايج حاصله در 10 مورد اكينوكوكوزيس قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه 244 تا 248 منتشر شده است.
نام: درمان جراحي و نتايج حاصله در 10 مورد اكينوكوكوزيس قلب
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکينوکوکوزيس قلب
مقاله درمان جراحي
مقاله پيامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: داستاني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مجتبوي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اکينوکوکوزيس قلبي عارضه نادر و بالقوه کشنده بيماري کيست هيداتيک است که تشخيص و درمان آن به واسطه تنوع تظاهرات آغازين، علايم و نشانه ها، و عوارض متعدد و گاه غير قابل پيش بيني درمان جراحي آن، همواره با مشکلات متعددي رو به رو بوده است. در اين مطالعه، نتايج حاصل از درمان جراحي 10 مورد اكينوكوزيس قلبي كه در بيمارستان قلب شهيد مدني تبريز انجام شده است، مورد بررسي قرار مي گيرد.
روش کار: اين مطالعه آينده نگر بر 10 مورد كيست هيداتيد قلب طي سالهاي 1371 تا 1383 در بيمارستان شهيد مدني تبريز انجام شد كه اطلاعات مربوط به اين بيماران به وسيله پرسشنامه هاي طراحي شده به همين منظور جمع آوري و نتايج حاصله به وسيله نرم افزارSPSS  استخراج گرديده است.
نتايج: از 10 بيمار مورد مطالعه، 7 بيمار مونث و 3 بيمار مذكر و سن متوسط بيماران
24.6 سال بود. درمان جراحي در تمام اين بيماران از طريق استرنوتومي مياني و باي پس قلبي – ريوي و شامل پونكسيون كيست و استريل كردن آن با استفاده از تزريق سالين هيپرتونيك و سپس از بين بردن كامل كيست بود. يكي از بيماران در زمان جراحي فوت كرد و ديگري يك سال بعد دچار كيست هيداتيد مغزي شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده طي اين مطالعه، درمان جراحي كيست هيداتيد قلب يك درمان بيخطر به شمار ميرود و تجويز مبندازول يا آلبندا زول براي 6 تا 24 ماه پس از جراحي قلب، به منظور کاهش ميزان عود در اين بيماران توصيه ميشود. كاهش سطوح سرمي يا منفي شدن آنتي بادي ضد اكينوكوكوس، نشان دهنده موفقيت درمان است.