مقاله درگيري متاستاتيک تخمدان ها در کانسر کولورکتال: بررسي گذشته نگر 180 بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 665 تا 671 منتشر شده است.
نام: درگيري متاستاتيک تخمدان ها در کانسر کولورکتال: بررسي گذشته نگر 180 بيمار
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسر کولورکتال
مقاله تخمدان
مقاله متاستاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمراني پور رامش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: انجام افورکتومي در حين کولکتومي مبتلايان به کانسر کولورکتال همواره مورد اختلاف نظر بوده است. هدف مطالعه بررسي شيوع و تابلوي باليني و خصوصيات پاتولوژي درگيري تخمدان ها در بدخيمي هاي کولورکتال است. در کنار آن سعي شده است تا فاکتورهاي پروگنوستيک درگيري تخمدان ها در بدخيمي کولورکتال و نقش افورکتومي پروفيلاکتيک در مبتلايان به اين بيماري روشن تر شود.
روش بررسي: اطلاعات کليه بيماران مونثي که با تشخيص کانسر اوليه کولورکتال بين سال هاي 1370-83 در انستيتو کانسر بيمارستان امام خميني (ره) بستري شدند و تحت جراحي کولکتومي قرار گرفتند جمع آوري شد.
يافته ها: 180 زن با متوسط سني 47.5 سال (دامنه 17 تا 86) وارد مطالعه شدند. در (%66.6) 120 زن تخمدان ها حفظ شد و (%33.3) 60 مورد به طور همزمان با کولکتومي، افورکتومي دوطرفه شدند، که در 22 بيمار (%36.6) به منظور پروفيلاکسي، در 35 بيمار (%58.3) به علت شکل غيرطبيعي تخمدان ها و در سه بيمار (%5) به علت نامعلوم صورت گرفته بود. در بررسي آسيب شناسي پنج مورد درگيري متاستاتيک هشت مورد تومور اوليه و 48 مورد تخمدان نرمال يافت شد. بيماران با متاستاز تخمدان در مرحله بالاتري قرار داشتند و رابطه معني داري بين درگيري متاستاتيک تخمدان ها و وضعيت قاعدگي، محل، سايز، گريد تومور و توليد موسين توسط آن و حتي شکل تخمدان ها يافت نشد. بروز کلي متاستاز تخمدان در کانسر کولورکتال %2.7 و متاستاز ايزوله آن کمتر از %1.2 بود. در طول دو سال اول پي گيري هشت بيمار (%6.6) دچار متاستاز تخمدان ها شدند که سه مورد آن ايزوله بود. هيچ بيماري با متاستاز تخمداني بقا پنج سال نداشت.
نتيجه گيري: احتمال وجود متاستاز ايزوله تخمدان ها در کانسر کولورکتال بسيار کم است و به همين دليل انجام افورکتومي پروفيلاکتيک در حين جراحي کانسر کولورکتال توصيه نمي شود.