سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
شیما گرانی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله ، یک روش تکاملی با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای دسته بندی متون ارایه شده است. به منظور ارزیابی، روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده های استاندارد رویترز اعمال شده است. با توجه به اینکه تا کنون هیچ یک از روش های تکاملی دسته بندی متون، بر اساس داده هایاستاندارد مورد ارزیابی قرار نگرفته اند، در این مقاله، برای مقایسه روش Liuو همکارانش که یکی از روش های مستقل از ساختار متن بوده و از الگوریتم ژنتیک استفاده کرده است، بر روی مجموعه داده استاندارد رویترز، اعمال شده است. نتایجحاصل از ارزیابی روش پیشنهادی روی مجموعه اسناد رویترز، از نظر دقت، 2% از نظر فراخوانی، 15% از نظر F1 9% و از نظر صحت: 2% بهتر از روش Liu و همکارانش عمل می کند.