مقاله دستيابي به کشت سه بعدي سلول هاي استئوبلاست مشتق از کالوارياي انساني در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن 1388 در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه 777 تا 787 منتشر شده است.
نام: دستيابي به کشت سه بعدي سلول هاي استئوبلاست مشتق از کالوارياي انساني در ايران
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوبلاست
مقاله کشت تک لايه
مقاله آلژينات
مقاله آلکالين فسفاتاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فشاركي مهرآفرين
جناب آقای / سرکار خانم: سنايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: امين منصور بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي بني بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيوع بالاي نقايص استخواني در بيماران دچار ضربه در تصادفات و بروز کمبود بافت استخواني در اعمال جراحي کرانيوتومي، ضرورت تام و تمام در تحقيق حاضر سلول هاي استئوبلاست به دست آمده از استخوان کالواريا در محيط سه بعدي آلژينات کشت داده شد و ميزان تکثير و زنده ماندن آن ها با سلول هاي حاصل از کشت تک لايه اي مقايسه گرديد.
روش ها: در جريان اعمال جراحي کرانيوتومي 6 نمونه استخواني در اندازه هاي 1×1 سانتي متر از استخوان کالواريا تحت شرايط استريل بر داشته و پس از جداسازي بافت هاي همبند و شستشوي مکرر با سرم فيزيولوژي، قطعات استخواني به ابعاد کوچک در حدود 1×1 ميلي متر خرد شد و در ديش هاي محتوي محيط کشت قرار داده شد و به انکوباتور محتوي 5 درصد دي اکسيد کربن با رطوبت نسبي و دماي 37 درجه سانتي گراد منتقل گرديد. پس از گذشت 9 تا 10 روز، سلول ها شروع به خروج از استخوان نمودند و 2 هفته پس از شروع کشت، سلول ها کف پليت را به طور کامل پوشاندند. پس از تريپسينه کردن و شمارش، سلول ها به طور مساوي به دو بخش تقسيم گرديد و کشت تک لايه اي و در محيط داراي ژل آلژينات انجام شد. جهت اثبات وجود سلول هاي استئوبلاست و فعاليت آن ها از رنگ آميزي هاي  Von kossa, Alkaline phosphatase و Azan استفاده شد. براي بررسي درصد زنده ماندن سلول ها از رنگ آميزي Trypan blue استفاده گرديد.
يافته ها: در کشت تك لايه اي، سلول ها با ظاهري شبه فيبروبلاستي و دوکي مشخص گرديد در حالي كه در کشت آلژينات، سلول ها نماي مدور داشت. در هر دو نوع كشت، تکثير سلولي و فعاليت استخوان سازي وجود داشت. رنگ آميزي Alkaline phosphatase در دو گروه وجود سلول هاي استئوبلاست را به اثبات رسانيد و رنگ آميزي هاي  Von kossaو  Azanوجود ماتريکس معدني و آلي را در دو گروه تاييد کرد. با مقايسه تعداد سلول ها در روز 21 با تعداد سلول ها در روز 1 همان گروه، اختلاف معني داري مشخص شد (P<0.001). همچنين شمارش سلولي دو گروه در روز 21 نشان داد که ميزان تکثير در گروه آلژينات نسبت به گروه تک لايه اي بيشتر بوده، اختلاف معني داري مشاهده شد (P<0.001).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که سلول هاي استئوبلاستي بدون استفاده از آنزيم در محيط کشت قادر به خروج از بافت استخواني است و محيط سه بعدي ژل آلژينات سديم در مقايسه با کشت تک لايه، قادر است تکثير و بقاي اين سلول ها را به طور بارز افزايش دهد.