سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان حاجی رسولیها – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران
حسن مقدم – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با استفاده از 15 زلزله مصنوعی متناسب با طیف طراحی آیین نامه UBC97و با انجام تحلیلهای دینامیکیغیر خطی متعدد بر روی قابهای بادبندی 5، 10و15طبقه، دقت روشهای تحلیل استاتیکی غیر خطی آیین نامه ،،FEMA 356در تعیین جابجایی نیاز در این گونه سازه ها بررسی گردیده است. نشان داده شده است که با استفاده از روش آیین نامهFEMA356 امکان آن وجود دارد تا جابجایی حداکثر بام در برابر زلزله طراحی با دقت مناسبی تعیین ، گردد، اما حداکثر جابجایی سایر طبقات به الگوی بار استفاده شده در تحلیلهای گریز وابسته بوده و عملا امکان تخمین مناسب آنها توسط این روش وجود نخواهد داشت. علاوه بر آن، در قابهای بادبندی شده استفاده از تحلیلهای گریز با الگوی بار ثابت به هیچ وجه نتوانسته است تخمین مناسبی از حداکثر جابجایی نسبی طبقات به دست دهد به نحوی که نتایج به دست آمده به شدت از الگوی بار استفاده شده در تحلیلهای گریز تاثیر پذیر می باشد. از آنجاییکه حداکثر جابجایی نسبی طبقات تاثیر زیادی در خرابی ایجاد شده در سازه خواهد داشت، نتایج ارائه شده عدم کفایت روشهای استاتیکی غیر خطی با استفاده از الگوی بار ثابت را در برآورد عملکرد لرزه ای قابهای بادبندی شده به اثبات م یرساند.