مقاله دوجهاني شدن ها و ارتباطات بين تمدني: تحليل روشمند ارتباط فرهنگي در جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه 1 تا 37 منتشر شده است.
نام: دوجهاني شدن ها و ارتباطات بين تمدني: تحليل روشمند ارتباط فرهنگي در جهان
این مقاله دارای 37 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمريکا محوري
مقاله دوجهاني شدن
مقاله ارتباطات فرهنگي
مقاله ارتباطات بين تمدني
مقاله اروپا محوري مطلق
مقاله اروپا محوري نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاملي سعيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرايند جهاني شدن يا جهاني سازي هاي ايدئولوژيک جديد که معلول ظهور «صنعت ارتباطات جهاني » است، منشا سرعت بخشيدن به «فراملي شدن» فرهنگ ها و تمدن ها شده است. در واقع جهاني شدن، منشا ظهور دو گفتگوي جهاني متضاد يعني «گفتگوي جهاني ارادي» و «گفتگوي جهاني غيرارادي» همزمان در جامعه بشري شده است. پيش از ظهور صنعت ارتباطات جهاني يا به تعبير مکتب فرانکفورد «صنعت جهاني فرهنگ » اعضاي تمدن هاي جهان امکان دسترسي همزمان و تنفس فرهنگي در فضاي واحد را نداشتند، به عبارتي «فضاهاي تمدني»، متفاوت و دورافتاده از يکديگر بودند و در عين حال بر همديگر اثر مي گذاشتند و از يکديگر تاثير مي گرفتند اما اين فرايند طي يک روند طولاني تاريخي صورت مي گرفت. با ورود به عصر ارتباطات و «يکي شدن فضاي ارتباطي»، فصل جديد و گريزناپذيري در مواجهه تمدن ها با يگديگر تحقق پيدا کرده که نيازمند بازنگري جدي در فرايند گفتگوي تمدن هاست و لزوما تحليل هاي برخاسته از دوره مدرنيته پاسخگوي تحليل ها و گفتگو هاي دوره جديد نيست. با سرعت گرفتن صنعت حمل و نقل و ظهور جهاني مجازي، جهان هم در فضاي فيزيکي و هم در فضاي مجازي کوچک شد و در اين دو جهان کوچک شده فيزيکي و مجازي، گفتگوي بين فرهنگي و بين تمدني، بازتعريف معنايي متفاوتي پيدا مي کند. در اين مقاله تلاش مي شود ابتدا تحليل دقيقي از مفهوم تعميم يافته گفتگو که متکي بر تفسير هرمنوتيک «متن» مي باشد، ارايه شود و سپس تعامل «متن» گفتگوي بين تمدني را در ارتباط با «زمينه»هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي ناظر بر جهان مورد بحث قرار گيرد. با تحليل ارتباط بين «متن» و «زمينه» است که به تاثير فرايند جهاني شدن بر فرايند گفتگو منتقل خواهيم شد. با چنين تفسيري، چهار نگاه کلان تاريخي را به تمدن ها مي توان ارايه نمود که نقطه پاياني اين مقاله خواهد بود. اين چهار نگاه بر منطق رياضي نگاه به آغاز و استمرار روند تمدن ها تکيه زده است که عبارتند از: نگاه اروپامحوري نسبي، اروپامحوري مطلق، امريکامحوري، و نگاه چندمحوري به تمدن ها. در جمع بندي، نگاه جديدي که منتزع از فضاي عمومي جهان به تمدن ها يعني نگاه جهان گرايي به تمدن هاست، مورد بحث و مداقه قرار خواهد گرفت.