مقاله دوگانگي هاي فرهنگي تکنولوژي (رويکرد جامعه شناسي فرهنگي در تحليل تکنولوژي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه 107 تا 145 منتشر شده است.
نام: دوگانگي هاي فرهنگي تکنولوژي (رويکرد جامعه شناسي فرهنگي در تحليل تکنولوژي)
این مقاله دارای 39 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل فرهنگي تکنولوژي
مقاله تداوم ميراث فرهنگي در جهان تکنولوژي
مقاله توليد و مصرف خلاق تکنولوژي
مقاله تکنولوژي
مقاله ريشه گيري فرهنگي و استقلال نهادي تکنولوژي
مقاله فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي راد محمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات مطالعاتي و سياست گذاري رايج در نهادهاي علمي و اجرايي کشور در زمينه موضوعات صنعتي و تکنولوژيک اغلب ناکامي پروژه صنعتي شدن ايران در سده معاصر را بر مبناي عوامل اقتصادي، سازماني و مديريتي توضيح مي دهند که اين رويکرد خود از عوامل بازدارنده فهم و بومي سازي تکنولوژي است. اين مقاله پس از طرح مساله مزبور، برخي از مباحث مفهومي و نظري براي دريافت مقوله تکنولوژي در گستره اي وسيع تر و به ويژه در رويکرد فرهنگي را مطرح مي کند. در مباحث نظري به مقولاتي چون تعارض بين فرهنگ هاي فناوري محور و ميراث محور، توليد و مصرف خلاق تکنولوژي، ريشه گيري فرهنگي و استقلال نهادي تکنولوژي و تداوم ميراث فرهنگي در جهان تکنولوژي پرداخته مي شود. بخش ديگري از مقاله تاثير تقابل هاي دو فرهنگ بر مصرف و توليد تکنولوژي در ايران را تحليل مي کند و از جمله تعارض دو کانون ميراثي و تکنولوژيک فرهنگ، تقابل هاي معرفت شناختي در ميان روشنفکران جديد، و لبه مصرفي فرهنگ خلاق تکنولوژي ايراني را به بحث مي گذارد. در بخش پاياني ضمن نتيجه گيري از دستاوردهاي مفهومي و مطالعاتي مقاله، برخي از عام ترين راهبردهاي استخراج شده از تحليل فرهنگي تکنولوژي مطرح مي شود و انجام برخي مطالعات جزيي تر و مفصل تر در زمينه هاي گوناگون به منظور زمينه سازي براي يک فراتحليل پيشرفته تر و ارايه سياست ها و راهکارهاي مناسب به منظور ارتقاي جهت گيري هاي ملي در حوزه سياست گذاري هاي فرهنگي و توسعه تکنولوژي، پيشنهاد مي شود.