سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاشار حرمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
رضوان دادخواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان باشگاه پژوهشگران جوان اصاهان ایرا
یاشار مطلب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیری ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه اصا
احترام عابدی –

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین میزان کاربرد مؤلفه ی رهبری با مؤلفه ی تعاملات الگوی سایبرنتیک در اداره کل تربیتبدنی استان اصفهان بود این پژوهش، از نوع کاربردی و به روش همبستگی بود و جامعه یآماری شامل 221 نفر از کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال تحصیلی 1755 بود که از این تعداد، 111 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و به روش متناسب با حجم انتخاب شدند . ابزار جمعآوری داده ها، پرسشنامه ی الگوی سایبرنتیک 15 سؤال بسته پاسخ بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت با ضریب پایایی 088و پرسشنامه ی بود. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آمار استنباطی )آزمون T2هتلینگ ( انجام شد وضعیت توزیع آزمودنی ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بود و تجانس واریانس نیز برقرار ≥5/ بود. سطح معناداری داری در این تحقیق 50 p در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد؛ اداره کل تربیتبدنی استان اصفهان در میزان استفاده از دو مؤلفه ی رهبری و تعاملات الگوی سایبرنتیک در سازماندهیفعالیت های خود، از جایگاه نسبتاً مناسبی برخوردار است و با به کارگیری مؤلفه ی رهبری ، تعاملات نیز در اداره تربیت بدنی بیشتر می شود و کارکنان در اهداف سازمان مشارکت می کنند وانگیزه ی کارکنان برای اجرای فعالیت در سازمان بیشتر می شود