سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مجتبی مروج – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه آب دانشگاه ارومیه
کیوان خلیلی – استادیار گروه آب دانشگاه ارومیه،
فرشاد احمدی – دانشجوی ارشد مهندسی منابع آب گروه آب دانشگاه تبریز
جواد بهمنش – استادیار گروه آب دانشگاه ارومیه

چکیده:
تغییر اقلیم آثار قابل توجهی بر بارش، تبخیر، تعرق، رواناب و در نهایت منابع آبی در دسترس بشر میگذارد. با بررسی روندتغییرات این پارامترها می توان اثرات تغییر اقلیم در یک منطقه را مورد بررسی قرار داد تا وضعیت منابع آب یک منطقه را درآینده مشخص نمود. در این تحقیق وضعیت منابع آب، خشکسالیها و روند خشکیها به موازات روند دما مورد بررسی قرارگرفته است. رودخانه مورد تحقیق رودخانهی باراندوز چای میباشد که یکی از رودخانههای تغذیه کننده دریاچه ارومیه می-باشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که خشکسالیهای کوتاه مدت به شدت در حال تشدید می باشند. همچنین دمای منطقهنیز روند افزایشی از خود نشان میدهد. با توجه به افزایش دما و شدت خشکسالیها با تداومهای مختلف میتوان وضعیتخشکی در آیند را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان میدهد که منابع آبی منطقه در حال کاهش هستندو با حفظ این روند بایدتدابیر ویژهی مدیریتی برای شرایط پیش رو در نظر گرفته شود. در نهایت دلایل احتمالی ایجاد تشدید خشکسالیها بحث شدهاست.