مقاله رابطه امنيت غذايي با عوامل اجتماعي اقتصادي و وضعيت وزن نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه 55 تا 62 منتشر شده است.
نام: رابطه امنيت غذايي با عوامل اجتماعي اقتصادي و وضعيت وزن نوجوانان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت غذايي
مقاله عوامل اجتماعي اقتصادي
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: درستي مطلق احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اينكه ناامني غذايي مي تواند پيشساز مشكلات تكاملي، سلامتي و تغذيه اي باشد، تعيين عوامل مرتبط با آن در هر جامعه اي ضروري به نظر مي رسد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين امنيت غذايي و عوامل اجتماعي – اقتصادي و وضعيت وزن نوجوانان و مادران آنها در شهر اصفهان طراحي و اجرا شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع تحليلي مقطعي بود كه در آن، دو گروه مورد و شاهد با هم مقايسه شدند. اين مطالعه در پاييز 1387 روي580 دانش آموز (261 پسر و 319 دختر) سنين 14 تا 17 سال از 40 دبيرستان شهر اصفهان انجام گرفت. نمونه ها به روش سيستماتيك خوشه اي انتخاب شدند. پرسـشنامه هاي عمـومي و امنيت غذايي USDA از طريق مصاحبه با دانش آموزان و مادران آنها تكميل شد. قد و وزن دانش آموزان و مادران آنها اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS11.5 پردازش شدند و با قبول سطح معني داري 0.05>P مورد قضاوت آماري قرار گرفتند. به منظور بررسي ارتباط امنيت غذايي و متغيرهاي مورد بررسي از آزمون هاي آماري كاي اسكور، T مستقل، ضريب همبستگي اسپيرمن و برآزش رگرسيون لجستيك استفاده شد.
يافته ها: در بررسي حاضر، ناامني غذايي با بعد خانوار و رتبه تولد ارتباط آماري مستقيمي داشت (0.05>P). همچنين بين ناامني غذايي و سطح تحصيلات والدين، جايگاه شغلي والدين و وضعيت اقتصادي خانوار ارتباط آماري معكوسي مشاهده شد (0.05>P). بين وضعيت امنيت غذايي و متغيرهاي جنس، وضعيت سلامتي از ديدگاه خود، وضعيت اشتها، امتياز Z قد براي سن، امتياز Z نمايه توده بدن براي سن، سن والدين و BMI مادر ارتباط آماري معني داري وجود نداشت (0.05<P).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان دهنده وجود ارتباط بين نا امني غذايي و متغيرهاي بعد خانوار و رتبه تولد، سطح تحصيلات و جايگاه شغلي والدين و وضعيت اقتصادي خانوار بود.