مقاله رابطه بين فشارهاي رواني با اثربخشي مديران مدارس راهنمايي دخترانه شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه 25 تا 50 منتشر شده است.
نام: رابطه بين فشارهاي رواني با اثربخشي مديران مدارس راهنمايي دخترانه شهر تهران
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشارهاي رواني
مقاله اثر بخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني محمدنقي
جناب آقای / سرکار خانم: بنياب فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين پژوهش تعيين ميزان فشار رواني مديران مدارس راهنمايي دخترانه شهر تهران، تعيين ميزان اثر بخشي مديران مدارس راهنمايي دخترانه شهر تهران، تعيين رابطه ميزان فشارهاي رواني مديران با اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي دخترانه شهر تهران، مي باشد. جامعه آماري آن شامل کليه مديران و دبيران رسمي مدارس راهنمايي تحصيلي دخترانه مناطق 19 گانه شهر تهران تشکيل مي دهد، که به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده و چند مرحله اي ،تعداد 97 نفر مدير مدرسه از بين مديران زن مدارس راهنمايي شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب و از هر مدرسه نيز 3 دبير جمعا به تعداد 291 نفر براي سنجش اثر بخشي مديران انتخاب و تحقيق انجام شد. ابزار سنجش،از دو نوع پرسشنامه فشار رواني و پرسشنامه اثربخشي اجرا شد. در اين تحقيق از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که: 1) بين فشارهاي رواني و اثر بخشي مديران 2) فشارهاي رواني ناشي از عوامل برون سازماني و درون سازماني 3) اثر بخشي مديران مدارس رابطه معني دار و معکوس وجود دارد. هرچه فشارهاي رواني ناشي از عوامل درون سازماني و برون سازماني افزايش يابد، اثر بخشي کاهش پيدا مي کند: بين فشار رواني با هر يک از عوامل درون سازماني و برون سازماني و زير عامل هاي آن رابطه معني داري مثبت و مستقيم وجود دارد.