سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانگیر کرمی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی
حسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی
علی زکی یی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی

چکیده:

سازگاری جوانان امروزه یکی ازمسائل مهم است که توجه زیادی به آن شده است این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و میزان سازگاری اجتماعی درجوانان انجام گرفت این پژوهش ازنوع همبستگی بود که برای انجام آن نمونه ای به حجم ۱۵۰ نفر ازمیان دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان به روش خوشه ای انتخاب شدند شامل ۶۹دختر و ۸۱پسر ازمودنی ها پرسشنامه های سبک های دلبستگی و پرسشنامه سازگاری را کامل کردند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد بین سبک دلبستگی ایمن و میزان سازگاری رابطه معنادار وجود دارد و بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و میزان ناسازگاری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد بین سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و میزان ناسازگاری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد بین سبک دلبستگی ایمنی و سازگاری و سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا و ناسازگاری رابطه وجود دارد.