سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسنی – استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
جواد امجدی حور – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
جمال معمر حور – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی در بین اعضای هئیت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی غرب استان مازندران بود. ۲۷۴ نفر با استفاده از جدول مورگان به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از برخی تکنیک های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف استاندارد، درصد و از آمار استنباطی شامل: ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد(p<0/05). همچنین عوامل روانشناختی توانمندسازی در آموزش عالی غرب مازنداران بوسیله آزمون رتبه ای فریدمن رتبه بندی شد و مشخص شد که بالاترین رتبه مربوط به احساس شایستگی و دومین رتبه مربوط به احساس خودتعیینی است و احساس اعتماد، احساس معنی داری و احساس تأثیر در رتبه های بعدی قرار دارند.