سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی اخوان بهابادی – دانشیار – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران
مسعود جمالی آشتیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران
امیر محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی افت فشار جریان جوششی اجباری مبردR-134 a درون لوله افقی پرداخته شدهاست . دستگاه مورد استفاده در اینبررسی ، یک سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازهگیری موردنیاز مانند ترمو کوپل، دبی سنج، فشار سنج و دستگاه اندازه گیری افتفشار میباشد . این سیستم شامل سه اواپراتور گرم شونده با هیتر الکتریکی میباشد که به ترتیب اواپراتور اولیه، تست اواپراتور و اواپراتور ثانویه نامیده میشوند . ابتدا داده های آزمایشگاهی افت فشار جریان دو فاز جوششی مبرد R-134 a درون لوله افقی به قطر داخلی 7/5 mm و سرعت جرمی 54 – 136 kg/m 2 sو کیفیت بخار0/2-1بدست آمده است . این داده ها باهفت رابطه محاسبه افت فشار جریان دو فاز جوششی مقایسه شده و در نهایت بهترین رابطه انتخاب گردیده و بر اساس آن رابطه جدیدی ارائه شده است .