سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سحر حبیبی – کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرق
قدرت اله طالب نیا – عضو هیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرق
مهدی فلاحدوست – کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرق

چکیده:
یکی از ابزارهای بااهمیت در کاهش هزینه های نمایندگی تمرکز مالکیت و امکان کنترل عملکرد مدیران است. با توجه به اهمیت تمرکز مالکیت هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهراناست. نمونه آماری پژوهش شامل 93 شرکت در طی دوره زمانی 1384 تا 1390 می باشد. تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمدهبالای 5 درصد، عملکرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، رشد درآمد، بازده فروش و سیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی( سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم) سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و بازدهحقوق صاحبان شرکت افزایش می یابد. همچنین نتایج رابطه مثبت و معنادار سیاست تقسیم سود و بازده فروش شرکت را تأیید م یکند. که نشان دهنده ارتباط خوب و مثبت بین عملکرد فروش شرکت و نسبت سود تقسیمی می باشد به این معنا که بهبود عملکرد فروش می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در مقابل بین تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود رابطه معنی داری مشاهده نشد