سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

متین جامی معینی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
سید علی محمد مدرس ثانوی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
پیمان کشاورز – مشهد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
پیمان کشاورز – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

چکیده:

طی دو آزمایش مزرعه ای و گلخانه ای، کارآیی نیتروژن و مورفولوژی ریشه ارقام مختلف سیب زمینی مورد مقایسه قرار گرفت و واکنش مورفولوژی ریشه به غلظت نیتروژن بررسی گردید . تیمارهای مورد مطالعه در آزمایش مزرعه ای شامل چهار مقدار کاربرد نیتروژن (صفر، 90، 180 و 270 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و شش رقم سیب زمینی (فونتانه، کوراس، آگریا، میریام، کاسموس و پیکاسو) بودند. آزمایش گلخانه ای به روش کشت در ماسه اجراء شد و اثر غلظت های مختلف نیتروژن ( 100، 200 و 300 میلی گرم در لیتر) بر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه ارقام سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج تحقیق، مقادیر مختلف نیتروژن عملکرد و کارآیی نیتروژن را تحت تأثیر قرار دادند. بیشترین عملکرد غده در تیمار نیتروژن 180kg ha^-1 به دست آمد و کارآیی مصرف و کارآیی بهره برداری نیتروژن با افزایش مقدار کاربرد نیتروژن کاهش یافت . در بین ارقام سیب زمینی، ارقام کاسموس، کوراس و پیکاس و بالاترین مقادیر عملکرد، کارآیی مصرف و کارآیی بهره برداری نیتروژن را دارا بودند. غلظت های مختلف نیتروژن بر کلیه صفات مورفولوژیکی ریشه به استثنای قطر ریشه، اثر معنی داری داشتند . ارقام سیب زمینی از نظر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه با یکدیگر متفاوت بوده، ارقام با کارآیی نیتروژن بیشتر سیستم ریشه قوی تر و بزرگتری را دارا بودند.