مقاله رابطه سازه هاي روان شناختي مقياس DASS با راهبرد هاي مقابله با تنيدگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علوم رفتاري از صفحه 317 تا 324 منتشر شده است.
نام: رابطه سازه هاي روان شناختي مقياس DASS با راهبرد هاي مقابله با تنيدگي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي مقابله
مقاله اضطراب
مقاله تنيدگي
مقاله افسردگي
مقاله مقياس DASS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرزاده راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبايي سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سه سازه روان شناختي افسردگي، اضطراب و تنيدگي با راهبردهاي مقابله با تنيدگي در دانشجويان اجرا شد.
روش: نمونه اي مشتمل بر 251 نفر از دانشجويان (194 زن و 57 مرد) به طور تصادفي انتخاب شد و با استفاده از مقياس DASS و پرسش نامه راهبردهاي مقابله كارور مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي بررسي داده ها ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون گام به گام و نيز تحليل واريانس يك طرفه به كار گرفته شد.
يافته ها: بين راهبرد مقابله اي مساله مدار و افسردگي و اضطراب و تنيدگي رابطه منفي معني دار و بين راهبرد مقابله اي هيجان مدار منفي و افسردگي و اضطراب و تنيدگي رابطه مثبت معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري: مقابله هاي مساله مدار و هيجان مدار مثبت مي تواند در درازمدت نقش موثري در كاهش سطح اضطراب و افسردگي و تنيدگي فرد ايفا نمايد.