سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
مرضیه خلیق پرتان – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حسابداری از واحد علوم وتحقیقات خراسان رضوی

چکیده:
در این پژوهش رابطه ساختارمالکیت بر سوداوری مورد آزمون قرار گرفته است. هدف از این تحقیق تعیین این موضوعاست که آیا تنوع مالکان ونسبت مالکیت سهام آنها بر سوداوری تاثیر دارد. این تحقیق، یک تحقیق همبستگی ومقطعیاست. جامعه مورد آزمون، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه شامل ۰۶ شرکت می باشد۴۸۳۱ ( را مورد بررسی قرار داده ایم. فرضیه های این پژوهش به شرح زیر می باشد: – ویک دوره زمانی ۰ ساله) ۴۸۳۱۴( بین مالکیت نهادی و سوداوری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.۲( بین مالکیت شرکتی و سوداوری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.۸( بین مالکیت مدیریتی و سود اوری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.۱( بین میزان تمرکزمالکیت و سوداوری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.۵(بین ساختار مالکیت وسوداوری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت نهادی،مالکیت شرکتی،مالکیت مدیریتی وتمرکز مالکیتوجود دارد و بطورکلی نیز بین ساختار مالکیت با سوداوری رابطه معنادار ومثبتی وجود دارد