سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
لیلا نجفی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز،
نجمه حمید – دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز
فرح نادری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبکهای دلبستگی، هوش هیجانی و سبکهای مقابله ای با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور بود. به همین منظور ۲۸۲ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سبک دلبستگیهازن و شیور ۱۸۸۱ ، هوش هیجانی پترایدز و فارنهام ۲۲۲۱ پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس CISS اندلر و پارکر ۱۸۸۲و پرسشنامهسلامت عمومی ۲۸ ماده ای GHQ گلدبرک و هیلیر ۱۸۱۸ . روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی بود. نتایج تحقیق نشان دادند، بین سبکهای دلبستگی، هوش هیجانی و سبکهای مقابله ای مسأله مدار و اجتنابی با سلامت روانی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد و بین سبک مقابله ای هیجان مدار با سلامت روانی دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب سبک مقابله ای مسأله مدار و مهارتهای اجتماعی پیش بینی کننده بهتری برای سلامت روان بودند.