سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

شهرام واحدی – استادیار دانشگاه تبریز
آیت اله فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین دلبستگی به پدرمادر و همسالان و جدایی روانشناختی دانشجویان جدید الورود دانشگاه تبریز با روش پیمایشی انجام گرفت برای این منظور ۲۲۰ دانشجوی کارشناسی ترم اول با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های دلبستگی والدین وهمسالان آرمسدن و گرین برگ ۱۹۸۷ و پرسشنامه جدایی روانشناختی هافمن ۱۹۸۴ را تکمیل کردند برای ارزیابی روابط بین مقیاسهای فرعی دلبستگی والدین و همسالان مولفه اعتماد ارتباط و الیناسیون و خرده مقیاسهای جدایی روانشناختی استقلال نگرشی هیجانی تعارضی و کنشی ازتحلیل همبستگی کانونیک بهره گرفته شد نتایج تحلیل نشان دادک ه بعد استقلال هیجانی از مادر و استقلال تعارضی از پدر دربین دانشجویان دختر و پسر به طور معنادار متفاوت است همچنین بین ارتباط مثبت پدر و جدایی روانشناختی دانشجویان دختر و پسر رابطه مثبتی دارد اما ارتباط منفی مادر و همسالان با فقدان استقلال تعارضی والدین و استقلال نگرشی مادر دربین دانشجویان پسرهمراه بود.