سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
لیلا نجفی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز،
نجمه حمید – دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز
فرح نادری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور بود. به همین منظور ۸۲ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور ۸۸۱هوش هیجانی پترایدز و فارنهام ۲۲، و پرسشنامه سلامت عمومی ۸ ماده ای GHQ گلدبرک و هیلیر ۸۱۸ روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی بود. نتایج تحقیق نشان دادند، بین سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که مهارتهای اجتماعی پیش بینی کننده بهتری برای سلامت روان بود