سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهرام واحدی – استادیار دانشگاه تبریز
سمانه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبکهای دلبستگی پدرومادر با کفایت اجتماعی و سازگاری اجتماعی هیجانی درنمونه ای از دانشجویان شهرستانی سال اول دانشگاه تبریز بود ۱۸۲ دانشجو ۹۱ دختر و ۹۱ پسر مقیاسهای دلبستگی بزرگسالان پرسشنامه های سازگاری اجتماعی هیجانی و کفایت اجتماعی تکمیل کردند برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چندگانه ا ستفاده شد نتایج پژوهش نشان داد بین سبکهای دلبستگی مثبت پدرومادر مولفه اعتماد و ارتباط و سازگاری هیجانی اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد P<0001 اما بین سبکهای دلبستگی منفی پدرومادر مولفه بی اعتنایی هیجانی و سازگاری هیجانی اجتماعی رابطه منفی معناداری مشاهده شد همچنین بین سبکهای دلبستگی مثبت پدرومادر و کفایت اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد P<0/001 براساس یافته های این پژوهش از بین متغیرهای پیش بین زیرمقیاسهای بی اعتنایی هیجانی مادرواعتمادپدر میت وانند تغییرات مربوط به سازگاری هیجانی و اجتماعی دانشجویان را پیش بینی نمایند.