مقاله رابطه هوش عاطفي مديران و جو سازماني با فرهنگ سازماني يادگيري (شركت ملي نفت ايران به عنوان مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 51 تا 74 منتشر شده است.
نام: رابطه هوش عاطفي مديران و جو سازماني با فرهنگ سازماني يادگيري (شركت ملي نفت ايران به عنوان مورد)
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش عاطفي
مقاله جو سازماني
مقاله فرهنگ سازماني يادگيري
مقاله سازمان هاي يادگيرنده
مقاله شيوه بازخور 360 درجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشبكي اصفهاني اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي شجاعي وهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه هوش عاطفي مديران و جو سازماني با فرهنگ سازماني يادگيري است که شركت ملي نفت ايران به عنوان مورد انتخاب شده است. در اين پژوهش، 30 مدير از مديران صنعت نفت ملي ايران و شرکت هاي تابعه بصورت خوشه اي انتخاب شدند که براي جمع آوري اطلاعات، از ابزارهاي مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. در اين مقاله مبــاحث به دو قسمت تقسيم شده اند: نخست مباحث مربوط به هوش عاطفي و جو سازماني عنوان شده اند که فهرست اوليه اي معيارهاي هوش عاطفي از «مدل گولمن» استفاده گرديد است. لازم به ذكر است كه براي اندازه گيري شاخص هاي جو سازماني در اين تحقيق از رويکرد «ليمن» استفاده شده است. سپس تاثير مولفه هاي جو سازماني با فرهنگ سازماني يادگيرنده بررسي شده اند. همچنين بر مبناي «مدل ميخايل ماركوارت» از فرهنگ سازماني يادگيرنده، پرسشنامه اي طراحي شد. بر اساس يافته هاي ناشي از مباني نظري و نتايج تحليلي اطلاعات جمع آوري شده از طريق مطالعات ميداني، 4 فرضيه مورد تاييد قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش بيانگر آنست که هوش عاطفي بالاي مديران با جو سازماني همبستگي مثبت و بالايي دارد. ضرايب همبستگي پيرسون بين مولفه ها و نتايج به دست آمده حاکي از آنست که هوش عاطفي بر مولفه «اعتبار» بيشترين تاثير را دارد. در پايان، نتايج تاثير هوش عاطفي مديران و رتبه بندي تاثير متغيرها بر فرهنگ سازماني يادگيري با استفاده از آزمون فريدمن و همچنين منافع حاصل از آن ارايه شده است.